Velkommen til Strandegård og Feddet

Nyt naturplejeprojekt på Strandegård og Feddet

Ejer af Strandegård Ivan Reedtz-Thott  og virksomheden “Det Gamle Land” ved Peer Ravn har i snart 4 år arbejdet sammen om naturplejen på Strandegård og Feddet. I alt afgræsses og plejes over 500 ha enge, strandenge og skov på ejendommen med Galloway kvæg og Exmoor heste.

Arbejdet med at genoprette, udvikle og forbedre naturen på de tidligere landbrugsarealer på Feddet og Strandegård er højt prioriteret og fortsætter i den kommende tid med flere nye tiltag.

I foråret 2021 blev 114 ha landbrugsjord på Feddet permanent ekstensiveret og efterfølgende omlagt til natur. I løbet af foråret vil der på dette og andre arealer blive anlagt flere søer for at give vand til dyrene og forbedre forholdene for padder.

Formålet er at støtte arter, der er udpeget som særlig beskyttelseskrævende i henhold til EU-Habitatdirektivets bilag II og IV, som stor vandsalamander, spidssnudet frø og springfrø.

Projektet finansieres af Den Danske Naturfond og er en del af et større projekt rettet mod at sikre bestande af sårbare og truede padder og krybdyr, samt sjældne sommerfugle og andre insekter på Strandegårds arealer på Feddet og Sivet.

Naturplejeprojektet vil blive gennemført i de nyetablerede folde, hvor der foregår ekstensiv helårsafgræsning med kvæg og heste.

Udover at medvirke til at sikre paddebestandene gunstig bevaringsstatus, vil anlæggelse af de nye søer også være berigende for den generelle biodiversitet.

Særligt arter ynglende arter som rødben, dobbeltbekkasin og vibe vil kunne have fordel af projektet, men også de mange trækkende vadefugle vil blive begunstiget.

Andre nyheder